Up

วิเคราะห์ภาพอนาคตของประชาคมอาเซียน 2015-2020

ความคิดเห็นของวัยรุ่นตอนต้นต่อการรู้เท่าทันสื่อ
ผลกระทบของการพลิกฟื้นปัญหาการบริการต่อความภักดีของลูกค้า
การสำรวจสภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรม MADD on the Road 2012 นำความรู้สู่สังคม
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วม และระดับความเครียดของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระดับความสำคัญของปัจจัยการสื่อสารการตลาดในการซื้อสินค้า และบริการออนไลน์ของผู้บริโภค
การจัดการโครงการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
บทสารคดีโทรทัศน์: มุมมองของผู้เรียนที่สะท้อนเรื่องวิถีชีวิตและคุณธรรม และจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์
ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อคำสั่งของกรมสรรพากรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน การรายงาน การตรวจสอบและการรับรองบัญชี
ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการใช้บริการสาธารณสุข ของครูมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี
มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย
ลักษณะการค้นหาข้อมูลและปัจจัยหลักของกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อแนวโน้ม การตัดสินใจเลือกศึกษา ในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา: โรงเรียนหอวัง
ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษา: โรงเรียนหอวัง
การศึกษาปัจจัยด้านลักษณะองค์กร ลักษณะงาน และประสบการณ์การทำงาน ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาปัจจัยด้านความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงานและความห่างเหินทางสังคมที่มี ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระบบกะในเขตกรุงเทพมหานคร
ประสิทธิผลโครงการอบรมการคำนวณต้นทุนเพื่อตั้งราคาขาย: การวิจัยอิงฐานชุมชน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจาก เคาน์เตอร์เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
ลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณาที่มีผลต่อ ระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทบทวนโครงเรื่องและแก่นเรื่องของละครเวที คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: เรื่องที่ 1-24 (พ.ศ. 2531-2555)
การสร้างเครือข่ายภาคีพันธมิตรระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น: ก้าวย่างแห่งจุดเริ่มต้นเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
 
 
Powered by Phoca Download